Beauty inside. Deva river. Galiza in black and white  (II).

Beleza no interior. RÍo Deva. Galiza en branco e negro (II).

Ría de Pontevedra. Raxó e Illa de Tambo. Galiza.

Rock and iron. Where the water flows. Paseo das Ninfas. Ourense.

Pedra e ferro. Onde a auga mana. Paseo das Ninfas. Ourense.

Cala Esparalló. La Vila Joiosa. Do not forget to be naked.

Cala Esparalló. La Vila Joiosa. No se olviden de ir desnudos

The wind that eats iron… Even a door, even a lock.

O aire que o ferro consume… sexa porta, sexa candado

And the iron dies, while it’s getting ochre. An old rope ties it. An old rope embellishes it. An the iron dies pressed in the rock while the sea stares.

E o ferro morre, mentres se vai tinguindo de ocre. Unha corda vella anúdao. Unha vella corda embeléceo. E o ferro morre na pedra anclado, mentres o mar o contempla.

The old man and the sea. Galicia in black and white.

O vello e a mar. Galiza en branco e negro.

A Room with a view. Interiors.

Una habitación con vistas. Interiores.

When the dark night appears, the lights get bright colours as costumes.

Cuando la negra noche se asoma, las luces se disfrazan de brillantes colores.

Barcelona, two gazes.
Barcelona, dos miradas. Barcelona, two gazes.
Barcelona, dos miradas.